Зареєстровано Наказом Державної

реєстраційної служби України

від 05.03.2012 № 320

 

 

 СТАТУТ

громадської організації "Всеукраїнський Союз Таеквон-До"

(ВИТЯГ)

2. Мета та завдання Союзу.

 2.1. Основною метою діяльності Союзу є захист законних, соціальних, економічних, творчих, національно-культурних та інших спільних інтересів своїх членів, організація змагань, зміцнення здоров'я населення, здійснення просвітницької та виховної роботи, розвиток фізкультури та спорту в Україні.

2.2. У межах, встановлених чинним законодавством України, Союз ставить перед собою наступні завдання:

 • відродження й розвиток спортивних зв'язків, фізкультури і спорту, культурно-духовної інфраструктури в Україні;
 • розвиток таеквон-до в Україні за версією Міжнародної федерації таеквон-до
 • участь в організації і фінансовій підтримці спортивних команд, спортивно-видовищних заходів для членів   Союзу;
 • участь у проведенні спортивних зустрічей, організації змагань, конференцій і семінарів серед членів   Союзу;
 • розвиток корейського мистецтва самозахисту, відомого як таеквон-до, в Україні через дружні відносини і співпрацю;
 • розвиток міжнародної співдружності в області освіти, охорони здоров'я, фізкультури та спорту;
 • залучення молоді до здорового способу життя, здійснення просвітницько-виховної діяльності, створення груп та секцій по зайняттю таеквон-до;
 • розвиток співдружності таеквон-до в області вивчення та презентації технічних, спортивних, організаційних, етичних та моральних новацій та стандартів;
 • формування у молоді за допомогою спорту взаєморозуміння та дружби між людьми різних національностей та народностей;
 • проведення аматорських та професійних змагань, турнірів, боїв та інших спортивно-видовищних заходів на території України;
 • пропаганда здорового способу життя шляхом популяризації таеквон-до в Україні;
 • формування у молоді високих морально-етичних якостей;
 • підготовка кваліфікованих спортсменів, тренерів та суддів;
 • підготовка волонтерів з ігрових та контактних видів спорту;
 • встановлення і розвиток гуманітарних, економічних, інформаційних, благодійних та інших контактів з усіма організаціями, установами та підприємствами, у тому числі за межами України, при реалізації проектів Союзу;
 • організація змагань з різних видів спорту, зміцнення здоров’я населення, розвиток фізкультури та спорту;
 • розробка та втілення в життя програм розвитку таеквон-до в Україні;
 • підвищення ролі фізичної культури та спорту у всебічному і гармонійному розвитку особистості, зміцнення здоров’я громадян, формуванню здорового способу життя;
 • надання організаційно-методичної допомоги членам Союзу;
 • захист законних інтересів членів Союзу, а також розгляд спорів між членами Союзу;
 • розробка та впровадження дієвої системи санітарної та фізкультурної просвіти населення, яка б сприяла формуванню традицій і культури здорового способу життя, престижу здоров’я, залучення громадян до активних занять фізичною культурою і спортом.
 • організація навчально-тренувальних зборів, змагань, показових виступів, інших заходів серед членів Союзу та інших громадських організацій;
 • організація навчання та підвищення кваліфікації фахівців таеквон-до в Україні;
 • участь в організації і проведенні науково-практичних конференції, семінарів, симпозіумів;
 • збір, узагальнення, вивчення і поширення передового досвіду у сфері таеквон-до;
 • участь у плануванні, підготовці та проведенні міських заходів із змагань по таеквон-до;
 • розробка календарного плану спортивних змагань Союзу, забезпечення підготовки та їх проведення;
 • розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази Союзу.

       2.3. Для досягнення мети діяльності та виконання статутних завдань Союзу в установленому законом порядку здійснює наступну діяльність:

 • розповсюджує інформацію і пропагує свої ідеї й завдання;
 • представляє та захищає свої законні інтереси й інтереси своїх членів у державних органах і громадських організаціях;
 • здійснює заходи щодо попередження порушень Статуту громадської організації «Всеукраїнський Союз Таеквон-До», норм, правил і постанов Міжнародної федерації таеквон-до, регулює впровадження певних методів та практик таеквон-до.
 • здійснює необхідну господарську діяльність шляхом заснування підприємств, створення установ і організацій;
 • бере участь у фінансуванні та здійсненні акцій, проектів, програм у галузі фізкультури та спорту;
 • бере участь в організації та проведенні турнірів, матчів, спортивних фестивалів та зустрічей;
 • із залученням засобів масової інформації розповсюджує інформацію і пропагує свої ідеї й завдання;
 • бере участь в організації лікування, реабілітації, санаторно-курортного відпочинку та оздоровлення її членів, членів їх сімей, які потребують допомоги;
 • вишукує та акумулює фінансові ресурси для виконання своїх завдань відповідно до Статуту Союзу;
 • створює оздоровчі й спортивні комплекси, дитячі ігрові майданчики та інші місця для проведення дозвілля;
 • налагоджує і розвиває міжнародні зв'язки, обмінюється професійним досвідом, бере участь у міжнародному співробітництві;
 • збирає, аналізує, систематизує та поширює навчально-методичні матеріали та іншу інформацію за напрямами своєї діяльності;
 • бере участь у теле- та радіопередачах, готує і надає матеріали з питань своєї діяльності для преси;
 • одержує в установленому законом порядку від органів державної влади і управління, а також органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань, вносить пропозиції до органів державної влади і управління;
 • вносить в органи влади й управління пропозиції з питань статутної діяльності;
 • проводить конференції, наради, семінари, лекції, "круглі столи", кіно - та відеопокази, показові виступи та інші масові заходи в установленому порядку, що відповідають статутним завданням Союзу, або бере участь у такого роду заходах інших громадських об'єднань;
 • бере участь у різних соціальних програмах, розробляє і сприяє реалізації власних соціальних програм та проектів;
 • проводить соціологічні дослідження;
 • розвиває інфраструктуру Союзу та створює умови для розвитку інших видів спорту і дозвілля його членів;
 • проводить благодійні заходи;
 • призначає   цільові стипендії, призи, заохочувальні премії для членів Союзу.

 3. Умови і порядок прийому в члени Союзу, виключення з нього.

 3.1. Членство в Союзі є добровільним і рівноправним.

3.2. У Союзі існують наступні види членства: індивідуальне та колективне.

3.3. Індивідуальними членами Союзу можуть бути фізичні особи –     громадяни України, громадяни інших держав, особи без громадянства, які досягли 14-ти річного віку, поділяють мету та завдання Союзу, бажають займатися фізичною культурою і спортом, брати активну участь у діяльності Союзу та сплачувати членські внески.

3.4. Індивідуальне членство у Союзі є фіксованим і підтверджується офіційним документом установленого зразка.

3.5. Прийняття у члени Союзу здійснюється на підставі письмової заяви на ім’я президента, яка подається до секретаріату. До заяви додаються анкета кандидата установленої форми, документи про сплату вступного та річного внесків, з відповідною відміткою установи банку та інші відомості зазначені у Положенні про членство.

3.6. Секретаріат вивчає надані заявником матеріали, після чого подає заяву на затвердження президенту або віце-президентам Союзу.

3.7. Президія у місячний термін з дня надходження заяви до секретаріату Союзу приймає рішення про прийняття або відмову в прийнятті до Союзу.

3.8. У разі позитивного рішення президії про прийняття в члени Союзу відомосоті про заявника вносяться до єдиного реєстру Союзу з одночасним присвоєнням реєстраційного номера та видачею офіційного посвідчення члена Союзу.

3.9. Виключення з членів Союзу здійснюється на підставі письмової заяви члена Союзу на ім’я президента, яка подається до секретаріату. До заяви додається довідка про відсутність зобовязань члена перед Союзом, яка підписується головою місцевого осередку.

3.10. Про вибуття члена Союзу секретаріат у 10-ти денний термін вносить зміни до єдиного реєстру Союзу.

3.11. Колективними членами Союзу можуть бути колективи підприємств, установ і організацій не залежно від форм власності, які визнають і виконують вимоги цього Статуту, сприяють діяльності Союзу та сплачують членські внески.

3.12. Колективні члени реалізовують свої права через представників.

3.13. Вступ у колективні члени Союзу здійснюється на підставі рішення зборів колективів підприємств, установ, організацій та поданої письмової заяви на ім’я президента. Крім того, до заяви додаються відомості, визначені у Положенні про членство.

3.14. Секретаріат вивчає надані заявником матеріали, після чого подає заяву на затвердження президентові або віце-президентам Союзу.

3.15. Президія у місячний термін з дня надходження заяви до секретаріату Союзу приймає рішення про прийняття або відмову у прийнятті до Союзу колективного члена.

3.16. У разі позитивного рішення Президії про прийняття в члени Союзу, відомості про підприємство, установу, організацію вносяться до єдиного реєстру Союзу з одночасним присвоєнням реєстраційного номера та видачею офіційного посвідчення колективного члена Союзу.

 3.17. Виключення з колективних членів Союзу здійснюється на підставі рішення зборів колективів підприємств, установ, організацій та письмової заяви на ім’я Президента, яка подається до Секретаріату. До заяви додається довідка про відсутність зобовязань колективного члена перед Союзом, яка підписується головою місцевого осередку.

3.18. Членські внески можуть прийматися в грошовій та майновій формі, а також у вигляді творчих ідей, робіт та послуг за погодженням з Президією Союзу;

3.19. За активну участь у діяльності Союзу, вагомий внесок у його розвиток Президією може присвоюватись звання «Почесний член». Почесний член за його бажанням може брати участь у роботі конференцій та президій Союзу з правом дорадчого голосу.

3.20. За особливий вклад у розвиток діяльності Союзу може присвоюватись звання «Почесного президента», рішення про яке приймається Конференцією Союзу.

3.21. Членство в Союзі припиняється на підставі рішення Президії в наступних випадках:

 • добровільного виходу з членів Союзу на підставі поданої заяви, а також рішення колективу підприємства, установи, організації (для колективних членів);
 • у разі порушення вимог цього Статуту;
 • за систематичне порушення дисциплінарних вимог Союзу;
 • за невиконання рішень керівних органів Союзу;
 • за антигромадську поведінку, скоєння неетичних дій щодо окремих членів Союзу або дій, спрямованих на підрив авторитету Союзу в цілому;
 • невиконання своїх обов’язків, пов’язаних з участю у діяльності Союзу, завдання майнової шкоди Союзу;
 • за несплату членських внесків.

 3.22. У разі припинення членства в Союзі членські внески не повертаються.

 3.23. У своїй діяльності Союз веде єдиний реєстр членів.

3.24. Порядок надання документів для прийому в члени Союзу, виключення з нього, включення до єдиного реєстру та порядок його ведення, а також інші кадрові питання діяльності Союзу регламентується Положенням про членство, яке затверджується Конференцією.

 4. Права та обов’язки членів Союзу. 

4.1. Члени Союзу мають право:

 • брати участь у діяльності Союзу, плануванні й обговоренні діяльності, вносити пропозиції щодо поліпшення його роботи;
 • пропонувати включення будь-яких питань до порядку денного Президії або Конференції, що входять у коло статутних завдань Союзу;
 • голосувати з усіх питань, винесених на розгляд Конференції, на підставі делегованих повноважень;
 • обирати та бути обраним до керівних та контролюючих органів Союзу (по досягненню 18-ти річного віку);
 • бути обраним до робочих органів Союзу (рад, комісій тощо);
 • одержувати повну і достовірну інформацію щодо діяльності Союзу;
 • користуватись методичними розробками і матеріально-технічними засобами Союзу, а також послугами, консультаціями та рекомендаціями, що надаються членами Союзу або залученими фахівцями відповідно до цього Статуту;
 • одержувати матеріальну допомогу;
 • використовувати інформаційні та методичні матеріали Союзу;
 • користуватись спортивними спорудами, інвентарем, обладнанням Союзу, носити форму, емблеми та іншу символіку Союзу;
 • брати участь у формуванні та реалізації наукових, виховних, спортивно-методичних та інших проектів, публікуватися у виданнях Союзу, виступати за дорученням Союзу в засобах масової інформації;
 • брати участь у спортивних, навчальних, методичних та інших заходах, що проводяться Союзом на засадах і в порядку, визначених його регламентуючими документами;
 • співпрацювати з місцевими осередками Союзу з усіх питань, які стосуються статутної діяльності;
 • вільно виходити з членів Союзу;
 • користуватись іншими правами, передбаченими законодавством та внутрішніми документами Союзу.

4.2. Члени Союзу зобов’язані:

 • виконувати вимоги цього Статуту, інші внутрішні правила, інструкції та регламентуючі документи;
 • дотримуватись організаційної дисципліни;
 • виконувати рішення керівних органів Союзу;
 • оволодівати знаннями і розвивати особисту духовну культуру, фізичні, морально-вольові якості, інтелектуальні властивості, підвищувати свій рівень і кваліфікацію, вести здоровий спосіб життя;
 • дотримуватись принципів таеквон-до, норм моралі і професійної етики;
 • знати історію виникнення та розвитку таеквон-до;
 • активно сприяти розвитку таеквон-до в Україні, широко пропагувати мету та завдання Союзу серед громадськості;
 • своєчасно сплачувати членські внески;
 • не вчиняти дій, які можуть створювати перешкоди для діяльності Союзу або негативно відобразитись на його репутації.

4.3. У випадку порушення вимог цього Статуту на членів Союзу можуть бути накладені дисциплінарні стягнення відповідно до рішень керівних органів Союзу.

4.4. Членство у Союзі підтверджується посвідченнями установленого зразка, яке видається президентом після сплати членського внеску. 

4.5. Індивідуальні та колективні члени вносяться до реєстру Союзу з присвоєнням відповідного реєстраційного номера.

 

 

Засновник Таеквон-До

gen choi

Генерал Чой Хонг Хі

(09.11.1918-15.06.2002)

Lublin 2024

Відмінності в ТКД Он-лайн реєстрація членів ВСТ

aetf

wtf

dsms

Контактна інформація

 • Адреса: м. Київ, вул. Олексія Тихого, буд. 38/19, оф. 30
 • Телефон: + 38 093-121-03-19
 • Офіційний веб-сайт: www.taekwon-do.com.ua
 

Про Таеквон-До

«Таеквон-До» - науково-обгрунтований спосіб використання власного тіла в цілях самооборони, який за рахунок інтенсивних фізичних та духовних тренувань розширює діапазон індивідуальних можливостей людини.

Докладніше

Про Cоюз

Всеукраїнський Союз Таеквон-До - це всеукраїнська громадська організація, основною метою діяльності якої є захист законних, соціальних, економічних, творчих, національно-культурних та інших спільних інтересів своїх членів, організація змагань, зміцнення здоров'я населення, здійснення просвітницької та виховної роботи, розвиток фізкультури та спорту в Україні.