1 1

 

Громадська організація "Всеукраїнський Союз Таеквон-До", що є членом Міжнародної Федерації Таеквон-До, публікує офіційний звіт про роботу за 2017-2019 роки.

 

Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнський Союз Таеквон-До» зареєстрована Міністерством юстиції України 19 липня 2006 року. На сьогодні Союз об’єднує близько 3 500 членів у 16 обласних осередках, з яких 66 тренерів та 79 спортивних суддів. Найважливішими подіями року в Україні є щорічні Чемпіонат та Кубок України серед дорослих, юніорів та юнаків та Всеукраїнські чемпіонати серед дітей, в яких приймаються участь більше 1000 учасників, що змагаються в різних розділах таеквон-до. Серед інструкторів Всеукраїнського Союзу Таеквон-До два сах'єн - майстри VIII та VII дан, один сабом ним VI дан та 14 міжнародних інструкторів IV дан, які два рази на рік приймають атестацію у спортсменів з усієї України на кольорові та чорні пояси.

Інструктори ВсеукраїнськогоCоюзу Таеквон-До регулярно приймають участь у міжнародних інструкторських курсах (IIC). Так за 2018-2019 роки інструктори з України приймали участь в ІІС, що проводились в м. Балатонферед, Угорщина, в м. Амстердам, Нідерланди, в м. Софія, Болгарія, в м. Сковде, Швеція тощо. Українські інструктори щорічно приймають участь у семінарах Taekwon-Do Kids в м. Люблін, Польща та Taekwondix System в м. Вроцлав, Польща, а також відвідують міжнародні суддівські курси (ІСС).  Четверо суддів Всеукраїнського Союзу Таеквон-До мають статус суддів міжнародної категорії класу А та входять до складу суддівських колегій, що працюють на Чемпіонатах, Кубках Світу і Європи та на інших міжнародних змаганнях, де беруть участь спортсмени Національної збірної України з Таеквон-До. Олег Соловей, VI дан та Катерина Соловей IV дан за 2018 рік провели 4 спаринг-семинари для спортсменів національних федерацій, що входять до складу ІТФ, в наступних країнах: в Білорусії, Голандії, Фінляндії та Колумбії.

На Чемпіонаті Світу - 2019 в м. Інзель, Німеччина спортсмени збірної команди України завоювали 3 золоті, 1 срібну та 3 бронзові медалі, що дозволило Україні посісти 10 загальнокомандне місце серед 64 країн світу. На міжнародних змаганнях "Top Ten Spirit Open" – 2019, що проводились в м. Будапешт, Угорщина українські спортсмени посіли 2 загально-командне місце серед 10 країн Європи. На міжнародних змаганнях «Presov Open» – 2019 в Словаччині та «Dutch Open» - 2019 в Нідерландах українська збірна команда стала найкращою і посіла перші загально-командні місця серед учасників з різних країн Європи.

На Кубку Європи з Таеквон-До – 2018, що проходив в м. Сібіу, Румунія українська збірна команда з 28 країн Європи посіла 2 загально-командне місце серед дітей та юнаків та 5 місце серед юніорів та дорослих. На Чемпіонаті Європи з Таеквон-До - 2018, що проводився в м. Марібор, Словенія українські спортсмени завоювали 2 золоті та 1 срібну медаль.

На Чемпіонаті Світу з Таеквон-До – 2017, що проводився в м. Дублін, Ірландія національна збірна України посіла 12 місце з 62 країн світу, здобувши 2 золоті та 1 срібну медалі. На Кубку Європи з Таеквон-До – 2017, що проходив в м. Люблін, Польща, українські спортсмени зайняли 3 загальнокомандне місце серед дітей та юнаків, 5 місце серед дорослих та юніорів.

Також у 2019 році українські спортсмени успішно приймали участь у міжнародних змаганнях LatviaOpen, міжнародних змаганнях в Казахстані, у 2018 році завойовували призові місця на змаганнях MazoviaMastersCupв Польщі, EaglesCupв Угорщині, Nikao Open Cup в Молдові, Spirit Open в Угорщині, Roma Open в Італії, Різдвяний Кубок в Білорусії.

Всеукраїнський Союз Таеквон-До має чітку організаційно-управлінську структуру, до якої входять Конференція, Президія, Тренерська рада, Суддівська колегія, Атестаційна комісія, Ревізійна комісія та Наглядова рада, які організовують роботу та здійснюють контроль за дотриманням статутної діяльності Союзу. Зали спортивних клубів мають всю необхідну матеріальну базу для організації теоретичних та практичних занять з Таеквон-До. Навчально-тренувальні збори проводяться на спортивній базі Всеукраїнського Союзу Таеквон-До в с. Яблуниця, що розташоване на території гірськолижного комплексу. Також на спортивній базі організовано щорічний літній табір ITF Fight Evolution Camp, який відвідують спортсмени з усього світу. Реєстрація на участь у міжнародному таборі ITF Fight Evolution Camp, що буде проходити 22-27 липня 2019 року, проходить на сайті www.sportdata.org. Цього року в таборі приймуть участь 150 спортсменів з Нідерландів, Великобританії, Фінляндії, Ірландії, Бельгії, Румунії, Казахстану, Кіпру, Молдови, України та Пакістану.

Щорічно Всеукраїнським Союзом Таеквон-До для інструкторів та спортсменів організації проводяться Всеукраїнські технічні семінари, для проведення яких запрошуються легенди світового таеквон-до. Так за останні роки Всеукраїнські технічні семінари проводили Марк Троттер, майстер Юрек Єдут, Іон Посту, гранд-майстер Вім Босс, Томас Барада та гранд-майстер Кім Унг Ланг. 

All-Ukrainian public organization "All-Ukrainian Taekwon-Do Union" was registered by the Ministry of Justice of Ukraine on July 19, 2006. To date, the Union has about 3,500 members in 16 regional centers, of which 66 trainers and 79 sports judges. The most important events of the year in Ukraine are the annual Championship and the Cup of Ukraine among seniors, juniors and youth, and the All-Ukrainian Children's Championships, in which more than 1,000 participants compete in different sections of taekwon-do. 

Among the instructors of the All-Ukrainian Taekwon-Do Union there are two Masters of the VIII and VII dan, one sabom of them VI dan, 14 international instructors of  IV dan, who twice a year take attestation from sportsmen from all over Ukraine on color and black belts. Our instructors regularly take part in International Instructors Courses (IIC). So for 2018-2019, instructors from Ukraine took part in IIC, which were held in Balatonfured, Hungary, in Amsterdam, the Netherlands, in Sofia, Bulgaria, in Skovde, Sweden and others like that. Ukrainian instructors participate annually in Taekwon-Do Kids seminars in Lublin, Poland and the Taekwondix System in Wroclaw, Poland, and as well as attend International Umpires Courses. During 2018 Oleg Solovey, VI Dan and Kateryna Solovey IV held 4 sparring seminars for sportsmen from the national federations that are part of the ITF in the following countries: Belarus, the Netherlands, Finland and Colombia. Four umpires of the All-Ukrainian Taekwon-DoUnion have the status of International Umpire Class A and are part of the umpires boards, operating at the Championships, World Cup and European and other international competitions where spotsmenof national team of Ukraine on Taekwon-Do are participating.

          At the 2019 World Championship of Taekwon-Do in Inzell, Germany, sportsmen from the Ukrainian national team won 3 gold, 1 silver and 3 bronze medals, which allowed Ukraine to rank 10th place among the 64 countries of the world. At the international "Top Ten Spirit Open" 2019, which were held in Budapest, Hungary, Ukrainian sportsmen ranked 2 overall team positions among 10 European countries. At the international Presov Open - 2019 in Slovakia and the Dutch Open in 2019 in the Netherlands, the Ukrainian national team became the best and took the first overall team seats among participants from different European countries.

          At the European Cup of Taekwon-Do-2018, which were held in Sibiu, Romania, Ukrainian team took 2 joint team places among children and boys and 5th place among juniors and adults from 28 European countries. At the European Championship of Taekwon-Do-2018, which were held in Maribor, Slovenia, Ukrainian sportsmen won 2 gold and 1 silver medal.

          At the World Championships of Taekwon-Do-2017, which were held in Dublin, Ireland, the national team of Ukraine ranked 12th place between 62 countries, winning 2 gold and 1 silver medals. At the European Cup of Taekwon-Do-2017, whuch were held in Lublin, Poland, Ukrainian sportsmen took 3 place among children and youth, 5th place among seniors and juniors.

         Also in 2019, Ukrainian sportsmen successfully participated in international competitions in Latvia Open, international competitions in Kazakhstan, in 2018 they won prize places at the Mazovia Masters Cup in Poland, the Eagles Cup in Hungary, the Nikao Open Cup in Moldova, the Spirit Open in Hungary, Roma Open in Italy, Christmas Cup in Belarus.

          Our organization has a clear organizational and management structure which includes the Conference, the Presidium, the Coaching Council, the Judicial Panel, the Attestation Commission, the Audit Committee and the Supervisory Board, which organize the work and exercise control over compliance with the statutory activities of the Union. Sports club halls have all the necessary material resources for organizing theoretical and practical classes in Taekwon-Do. Training sessions are held at the All-Ukrainian Union Sports Base in Yablunytsya, which is located on the territory of the ski resort. Also, the annual summer camp ITF Fight Evolution, which is attended by sportsmen from all over the world, is organized on this sports ground. Registration for participation in the international camp "ITF Evolution Camp", which will be held on July 22-27, 2019, is available at www.sportdata.org. This year, 150 athletes from the Netherlands, Great Britain, Finland, Ireland, Belgium, Romania, Kazakhstan, Cyprus, Moldova, Ukraine and Pakistan will take part in the camp. Annually All-Ukrainian Taekwon-Do Union for instructors and sportsmen of the organization held All-Ukrainian technical seminars, for which invitations to the world legends Taekwon-do. So in recent years All-Ukrainian technical seminars were conducted by Mark Trotter, master Jurek Edut, Ion Postu, Grand Master Wim Boss, Thomas Barada and Grand Master Kim Ung Lang.

 1 1

59450933 784499051935304 9090089383364657152 o

5

12

59395117 3469049286526172 5230482035734216704 o

Контактна інформація

  • Адреса: 03056, Україна, місто Київ, вулиця Виборзька, будинок 38/19, офіс 30
  • Телефон: +38(044) 229 73 12
  • Офіційний веб-сайт: www.taekwon-do.com.ua

Про Таеквон-До

«Таеквон-До» - науково-обгрунтований спосіб використання власного тіла в цілях самооборони, який за рахунок інтенсивних фізичних та духовних тренувань розширює діапазон індивідуальних можливостей людини.

Докладніше

Про Cоюз

Всеукраїнський Союз Таеквон-До - це всеукраїнська громадська організація, основною метою діяльності якої є захист законних, соціальних, економічних, творчих, національно-культурних та інших спільних інтересів своїх членів, організація змагань, зміцнення здоров'я населення, здійснення просвітницької та виховної роботи, розвиток фізкультури та спорту в Україні.